https://www2.colliers.com/-/media/Images/Colliers/National/Footer/logoFooter.ashx

 

Klauzula dla kandydatów do programu praktyk

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby,
której dane dotyczą)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078,

przy Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”). We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można

kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCIP@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1.       Rekrutacji do programu praktyk

W celu wyboru kandydata do programu praktyk przetwarzamy następujące dane osobowe:

a.       Dane podstawowe (imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

b.     Dane dodatkowe zawarte w Państwa zgłoszeniu (np. wizerunek);

Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata.

c.        Inne dane pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego;

Przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu.

Dane będą przetwarzane przez maksymalnie 1 miesiąc od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

2.       Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy.

Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające Colliers w jej działalności gospodarczej oraz Colliers International REMS sp. z o.o (KRS: 323917).

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG) w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dostępną pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1.       żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.       żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.       wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przesyłając email na adres rekrutacja@colliers.com. Przysługuje Pani/Panu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.