https://www2.colliers.com/-/media/Images/Colliers/National/Footer/logoFooter.ashx

 

Klauzula dla uczestników rekrutacji

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby,
której dane dotyczą)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-078,

przy Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”). We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można

kontaktować się z administratorem pod adresem: DaneOsoboweCIP@colliers.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1.       Obecnej rekrutacji

W celu wyboru kandydata do pracy przetwarzamy następujące dane osobowe:

a.       Dane podstawowe (imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

W zakresie danych podstawowych przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

b.     Dane dodatkowe zawarte w Państwa zgłoszeniu (np. wizerunek);

Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając takie żądanie na adres e-mail: rekrutacja@colliers.com.

Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata.

Kandydaci aplikujący na stanowiska w Polsce proszeni są o niewypełnianie sekcji "Social media" oraz "W Internecie".

c.        Inne dane pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego;

Przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu.

Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne. W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane są przez maksymalnie 6 miesięcy od przekazania Pani/Panu informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu jej odwołania, jednak nie dłużej niż trzy lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przesłano CV.

 

2.       Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy.

Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, maksymalnie przez 6 miesięcy od uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej lub przekazania Pani/Panu informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające Colliers w jej działalności gospodarczej oraz Colliers International REMS sp. z o.o (KRS: 323917), oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej Colliers..

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Przekazywanie odbywa się zgodnie z Art. 45 RODO, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (Decyzja z dnia 20 grudnia 2001 r. nr 2002/2/WE, dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

1.       żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2.       żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3.       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4.       żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5.       przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody),

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przesyłając email na adres rekrutacja@colliers.com.

W zakresie danych podstawowych, konieczność podania ich przez Panią/Pana wynika z Kodeksu Pracy. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.